Политика за защита на данните


 

Он-лайн Политика за защита на данните на ЕНИВЕЛ ЕООД , с ЕИК 201309197 и адрес: гр.София, п.к.1407, р-н Лозенец, бул.Никола Вапцаров No 27, ет. партер. ЕНИВЕЛ ЕООД е Администратор на Вашите лични данни получени през този сайт! Можете да се свържете с нас и управителя г-жа В.Йорданова по телефон на: +359 2 9622082 или чрез имейл на privacy@chocolatehouse.bg, където можете да зададете Вашите въпроси, свързани със  защитата на личните данни!


 

ЕНИВЕЛ ЕООД зачита Вашите лични данни. Ние като администратор на лични данни събираме и обработваме определена информация за физически лица. С настоящата политика искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и за какво тази информация ни е необходима. Тази политика за защита на данните е достъпна в долната част на всяка страница на този сайт.

ЦЕЛ

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

 • спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;
 • защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите на chocolatehouse.bg;
 • гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
 • осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ:

 „Лични данни"  - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 „Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „Администратор" - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

 „Съгласие на субекта на данните" - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

 

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Цялата обработка на лични данни събрани от сайта на chocolatehouse.bg се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.
При обработването на лични данни администраторът спазва следните принципи:
• Личните данни се обработват законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение субeкта на данни („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
• Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшната обработка за архивиране за цели от обществен интерес, научни или исторически научноизследователски цели или статистически цели не се считат за несъвместими с първоначалните цели („ограничение на целите“);
• Личните данни трябва да бъдат подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
• Личните данни трябва да бъдат точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност");
• Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълга срокове, доколкото ще бъдат обработвани едипетвено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Регламента с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

 

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ:

Цялата обработка на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на ЕНИВЕЛ ЕООД имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

 

ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ:

 • Прочетете тази политика за поверителност!
 • Ако вече сте наш клиент, може би вече сме Ви уведомили за промяната в нашата политика по защита на лични данни, но сега сме направили промени, за които смятаме, че трябва да бъдете информирани, особено в частта за това как събираме и обработваме Вашите данни.
 • Ако ни предоставите лична информация за други хора или ако други ни предоставят информация за Вас, ще използваме тази информация само за конкретната причина, поради която тя ни е била предоставена. С изпращането на информацията потвърждавате, че имате правото да ни упълномощите да я обработваме от Ваше име в съответствие с тази Декларация за поверителност.

 

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, СЪХРАНЯВАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ

http://chocolatehouse.bg събира и обработва лични данни на външни лица, посетители на този сайт. За целите на своите бизнес процеси ЕНИВЕЛ ЕООД, чрез този сайт chocolatehouse.bg събира следните категории лични данни:

 • Физическа идентичност;
 • Интернет индентификация;
 • Местоположение.

Видовете лични данни са минимално необходимите за извършване на нормалното функциониране на дейностите представени чрез сайта. Личните данни се предоставят доброволно само със съгласието на субекта на данни. А именно:

имена на субекта на данни, идентификационен номер - събират се при доброволно попълване на форма за контакт след отбелязване на съгласие

телефонен номер - попълва се при желание от страна на посетителя от сайта за започване на преддоговорни отношения по сключване на сделка за покупка

IP адрес, интернет провайдър, операционна система - версия и вид, история на посетените страници, геолокация, идентификатор на мобилно устройство, профил  - тези данни се събират при посещението на всеки ползвател на сайта. По подробно са описани в страницата Политика на "Бисквитките"

имейл адрес - попълва се при желание от страна на посетителя от сайта за започване на преддоговорни отношения по сключване на сделка за покупка, въпроси по отношение на продукти или услуги предлагани от сайта http://chocolatehouse.bg .

Физически адрес за доставка - събират се само при желание на посетителя на сайта при попълването на форма за контакт, където полето е отбелязано като незадължително

 

ЕНИВЕЛ ЕООД НЕ СЪБИРА, ОБРАБОТВА ИЛИ ИЗПОЛЗВА ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ!

 

Съхранението на събраните данни :

Личните данни, които събираме, се обработват в офиса ни в офиса в гр. София и се пазят в криптиран вид на Microsoft Server и във всички съоръжения за обработка на данни, управлявани от третите лица, посочени по-долу в тази политика

Имаме физически, електронни и управленски процедури, за да защитим и да осигурим информацията, която събираме. За повече информация относно усилията ни да гарантираме, че данните ви се съхраняват по сигурен начин, ние сме изработили и спазваме Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, които са част от нашата Политика за защита на данните.

Моля имайте в предвид:

Вие предоставяте лични данни на свой собствен риск! За съжаление никой не може да гарантира 100% сигурност на предаването на данни, но ние сме свели всички рискове до минимум. Ако смятате, че поверителността Ви е нарушена, моля, свържете се незабавно с нас на адрес: гр.София, п.к.1407, р-н Лозенец, бул.Никола Вапцаров No 27, ет. партерен. или на  +359 2 9622082, или чрез имейл на privacy@chocolatehouse.bg

 

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Пряк достъп до Вашите лични данни имат само лица, работещи в ЕНИВЕЛ ЕООД, в чиито задължения влиза обработотването на такава информация. Тези лица са преминали специално обучение и са професионално подготвени за такава обработка, а също така са наясно с отговорностите и задълженията, които ЕНИВЕЛ ЕООД като администратор на лични данни поема. До Вашите лични данни или до част от тях имат пряк достъп, както следва:

 • Куриерска фирма - адрес, телефон и имена
 • Счетоводна кантора - имена, адрес, идентификационен номер
 • Реклана агенция - имена, имейл адрес, телефон

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни, които събираме на основание различно от законното такова, ще става само със СЪГЛАСИЕ, което Вие можете да изберете да дадете или не и то за точно и ясно определени цели, за които ние сме длъжни да Ви попитаме на прост и разбираем език!

Можете да промените решението си!

Ако предварително сте дали съгласието си да обработваме Вашите данни, Вие можете свободно да оттеглите това съгласие по всяко време. Можете да направите това, като ни изпратите имейл на privacy@chocolatehouse.bg

Ако оттеглите Вашето съгласие и ако нямаме друго правно основание за обработката на Вашата информация, ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни. Ако имаме друго правно основание за обработването на информацията Ви, тогава може да продължим да го правим, при спазване на законните Ви права.

Вижте Съгласие за обработване на личните данни и Уведомление за поверително третиране на личните данни, също така можете да се запознаете с Форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните

 

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние уважаваме нашите клиенти! Именно затова смятаме, че освен правото да купуват от нас, имат други определени права в отношенията си с нас! Нашите клиенти имат дефинирани права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях съгласно ОРЗД. Те се състоят от:

 • Достъп до информацията, която имаме за Вас или Право на информация  и достъп
 • Право да искате коригиране / поправяне  на Вашата информация
 • Отмяна на маркетингови съобщения 
 • Искате само определена услуга? – Имате правото да се ограничи обработката на данните Ви
 • Искате да бъдете забравени от нас? Имате правото да бъдете „забравен“ 
 • Искате да се оплачете от нас? Имате право на възражение и можете да се обърнете към КЗЛД

Всяко от тези права е подкрепено от подходящи процедури, разработени и установени в рамките на защитата на личните данни от ЕНИВЕЛ ЕООД , които позволяват да се предприемат необходимите действия в сроковете, посочени в ОРЗД,.

 

ВСЕКИ НАШ КЛИЕНТИ, ЧИИТО ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ МОЖЕ:

 • Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 • Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
 • Да иска от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 • Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;
 • Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
 • Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
 • Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
 • Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 • Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

ЕНИВЕЛ ЕООД осигурява условия, които да гарантират упражняването на тези права от субекта на данни:

 • Вие както и всички наши клиенти можете да отправите Вашите искания към нас и ние от  ЕНИВЕЛ ЕООД  ви гарантираме, че отговора на Вашето искане ще бъде разгледано и ще получите отговор в законоустановения  срок, който е и съгласуван с изискванията на Общия регламент.
 • Клиентите имат право да подават жалби до ЕНИВЕЛ ЕООД, свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите.

Съгласие за обработване на личните данни

 

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 (ЕС)

 

с настоящото декларирам, че давам съгласие на

 

ЕНИВЕЛ ЕООД , сс ЕИК 201309197 и адрес: гр.София, п.к.1407, р-н Лозенец, бул.Никола Вапцаров No 27, ет. партер., телефон: 02 / 9622082 и имейл: privacy@chocolatehouse.bg,

да обработва моите лични данни за целите на:

Рекламни и маркетингови цели от ЕНИВЕЛ ЕООД

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, телефон и имейл адрес се обработват от ЕНИВЕЛ ЕООД за вписване в лист за използване с рекламни и маркетингови цели.

Съгласието си предоставям за период от две календарни години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя с попълването на Форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните (приложена под това съгласие), която трябва да бъде изтеглена и попълнена както и изпратена на имейл:  privacy@chocolatehouse.bg , подписана с електронен подпис от моя страна или лично предадена на място в офиса на ЕНИВЕЛ ЕООД , с ЕИК 201309197 и адрес: гр.София, п.к.1407, р-н Лозенец, бул.Никола Вапцаров No 27, ет. партер. Осведомен/а съм и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.

Съзнавам, че в качеството ми на субект на данни и във връзка с даденото от мен съгласие имам правата по представеното ми от администратора чрез Уведомление за поверително третиране на личните данни

 

Уведомление за поверително третиране на личните данни


 

Данни за Администратора ЕНИВЕЛ ЕООД  :

Местоположение: Държава: България; гр.София, п.к.1407, р-н Лозенец, бул.Никола Вапцаров No 27, ет. партер

Телефон: +359 2 9622082; Ел. поща: privacy@chocolatehouse.bgИнтернет страница: www.chocolatehouse.bg

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категории лични данни:

 • Имена на клиента;
 • Телефон за връзка с клиента;
 • Имейл клиента
 • Адрес на клиента.

Нормативното основание е СЪГЛАСИЕ за получаване на рекламни и маркетингови съобщения

Източник:

Личните данни се получават от субекта на данни и не са обществено достъпни или взети от обществено достъпни източници.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за целите по предоставеното съгласие от формата за контакт на chocolatehouse.bg:

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 • Обработването се основава на вашето съгласие;

Съгласие за поверително третиране на лични данни:

Със съгласието Ви да приемете това уведомление за поверително третиране на личните данни, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

 

Оттегляне на съгласие:

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с писмено заявление за ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ в съответствие с Процедура по оттегляне на съгласието от субекта на данни на ЕНИВЕЛ ЕООД

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация:

ЕНИВЕЛ ЕООД няма намерение да предава вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие, освен ако това не се изисква по закон.

Период на съхраняване на данните: ЕНИВЕЛ ЕООД   ще съхранява Вашите лични данни за не повече от 2 години според вътрешните правила на фирмата.

Вашите права като субект на личните данни са следните: Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ЕНИВЕЛ ЕООД  и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от ЕНИВЕЛ ЕООД  личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от ЕНИВЕЛ ЕООД  да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от ЕНИВЕЛ ЕООД  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването;
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от ЕНИВЕЛ ЕООД , да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ЕНИВЕЛ ЕООД   (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на ЕНИВЕЛ ЕООД   или директно на Отговорник по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт.